thep hinh thep hinh

Thép hình V, L

Thep goc L (V) (43)
Thep goc L (V) (18)
Thep goc L (V) (13)
Thep goc L (V)  (45)
Thep goc L (V) (11)
Thep goc L (V) (43)
Thep goc L (V) (35)
Thep goc L (V) (31)